ATS-C1532

Automat ATS-C 1532R 

(velkoodběry) je vybaven 32 digitálními vstupy (hlavní - předávací elektroměr činný i jalový a pro podružná měření - elektroměry, plynoměry, vodoměry, teploměry apod.), jejichž data zpracovává. Dále je vybaven startovacím - synchronizačním vstupem pro energetickou čtvrthodinu a vstupem pro tarify. Automat i modul včetně napájecího zdroje jsou určeny pro montáž na DIN-lištu.


Regulátor spotřeby pracuje podle výkonného kompenzačního + predikčního kombinovaného algoritmu. Nastavení nabízí řadu různých parametrů, kterými se lze velmi variabilně přizpůsobit individuálním požadavkům místní technologie provozu, ale přitom je výchozí nastavení univerzální pro většinu provozů - stačí změnit regulované čtvrthodinové maximum. Regulace je doplněna i o propracovaný management výstupů. Každému výstupu je možné přiřadit jedinečnou nebo skupinovou prioritu pro odpínání, lze ho vyřadit na definovanou denní dobu z regulace nebo využít jako časové relé (spínací hodiny s denním cyklem).
Regulátor se skládá ze tří modulů, které se dodávají jako komplet: řídící jednotka, výstupní modul a modul zdroje. Typ výstupního modulu si může zákazník zvolit: buďto modul ATS-VM16 s 16-ti výstupy s tranzistorem s otevřeným kolektorem, nebo modul ATS-MR s 8 přepínacími bezpotenciálovými kontakty relé.

Regulátor má navíc i funkci monitoru spotřeby energie a to nejen elektrické, ale může monitorovat i velikost jakékoli neenergetické veličiny, která se může měřit příslušným převodníkem s impulsním výstupem (např. voda, plyn, pára, teplota atd.).
Přístroj má i výstup pro připojení k počítači. Program Max Communicator umí nastavovat všechny parametry regulace, zobrazovat aktuální stavy, ale především slouží k archivaci a zpracování energetických diagramů. Komunikovat s přístrojem ATS-C 1532 je možné přímo po lince RS232 popř. RS485, ale také vzdáleně přes modem nebo počítačovou síť.


Přístroj je vybaven i řadou diagnostických funkcí, které informují o správné činnosti celého zařízení a usnadňují detekci případných poruch. Výsledek diagnostického testu se zobrazuje a průběžně aktualizuje i v počítači.

Monitor spotřeby práce ATS-C 1532M (maloodběry) pracuje podobně jako výše popsaný regulátor ATS-C 1532R s tím rozdílem, že je vynechán výstupní modul, regulační algoritmus a dále je upraven firmware zařízení.

 

AUTOMAT ATS-C 1532 

je regulátor, který využívá kombinaci kompenzačního a predikčního algoritmu. Tato kombinace maximálně využívá kladné vlastnosti jednotlivých algoritmů a potlačuje jejich nedostatky.

 

KOMPENZAČNÍ ALGORITMUS

PREDIKČNÍ ALGORITMUS

 

 

CHARAKTERISTIKA

Zařízení ATS-C1532 se vyrábí ve dvou základních variantách:

     1. Regulátor a monitor spotřeby čtvrthodinového výkonu ATS-C1532R (velkoodběry)

     2. Monitor spotřeby práce ATS-C1532M (maloodběry)

 

Přístroj ATS-C1532 je v plné výbavě osazen 32 digitálními vstupy:

- vstup pro synchronizaci cyklu měření a regulace (čtvrthodina)

- tarifní vstup (NT)

- předávací měření (činná práce, jalový odběr i dodávka, popř. i měření ve čtyřech kvadrantech)

- ostatní vstupy jsou pro podružná měření (podružné elektroměry nebo spotřeba plynu, vody, dodáváme i převodníky pro měření teploty)

 

POPIS

Regulátor spotřeby ATS-C1532R používá pro regulaci kombinaci dvou známých algoritmů: kompenzační algoritmus a predikční algoritmus. Algoritmus regulace a ovládání regulačních výstupů (Management výstupů) jsou od sebe odděleny dle obrázku.  


TERMINOLOGIE

Regulační krok:

Regulační algoritmus je aktivován v ekvidistantních krocích. Není účelný příliš krátký interval mezi kroky (vysoká vzorkovací frekvence), aby bylo možné rozpoznat změnu spotřeby od minulého regulačního zásahu. Vzorkovací interval zastává i funkci necitlivosti v algoritmu. Obvyklá hodnota je v rozsahu desítek sekund (5 až 40 sec, typicky 30 sec). Příliš krátký interval může být zdrojem neklidu a neúnosné četnosti regulačních zásahů. Naopak příliš dlouhý interval mezi regulačními zásahy (např. 2 min) může způsobit překročení maxima.

 

Kompenzační algoritmus:

Přímka spojující počáteční a koncový bod čtvrthodinového intervalu odpovídá ideální spotřebě s konstantním příkonem rovným zadanému maximu. Skutečný průběh spotřeby se od ideálního může více či méně odlišovat. Toleranční pásmo pro regulaci je vymezeno dvojicí přímek sbíhající se v koncovém bodě čtvrthodiny (vypínací a zapínací přímky). Pokud je činná práce od začátku čtvrthodinového intervalu větší než horní mez tolerančního pásma (nad vypínací přímkou), je výkon snížen odpojením spotřebičů na některém regulačním kanále, je-li nad tolerančním pásmem i v dalším regulačním kroku, je odpojen další atd. Pokud je naopak v dalším regulačním kroku práce menší, než odpovídá dolní mezi tolerančního pásma (pod zapínací přímkou), je opětně připojen naposledy odpojený kanál, pak další atd. (v opačném pořadí, než v jakém byly odpojovány).

 

Predikční algoritmus:

Podle tohoto algoritmu je aktuální průběh spotřeby dopočítáván (extrapolován) do konce čtvrthodinového intervalu. Pokud je předpokládaná konečná spotřeba nad zadaným čtvrthodinovým maximem, je odpojen výstupní kanál, pokud je v dalším kroku predikována opět nadlimitní hodnota, je odpojen další atd. Analogicky jsou zpět připojovány výstupní kanály (v opačném pořadí, než v jakém byly odpojovány), pokud je predikovaná hodnota pod zadaným maximem.

Predikce je lineární extrapolací s využitím diference mezi regulačními kroky. Uvádí se, že predikční regulátory jsou kvalitnější díky svému dopřednému charakteru a schopnosti předvídat. To však platí pouze za předpokladu, že spotřeba v jednotlivých kanálech má alespoň částečně deterministický charakter. Je-li spotřeba naprosto chaotická a nepředvídatelná, pak výsledky dosahované predikčními algoritmy jsou horší než u kompenzačního algoritmu.

 

 

ALGORITMUS REGULACE

Každý z uvedených algoritmů má své slabiny, proto regulátor ATS-C1532 využívá kombinaci obou - maximálně využívá jejich kladných vlastností a potlačuje nedostatky.

Na začátku čtvrthodiny je použit kompenzační algoritmus, který má zde nejširší pásmo necitlivosti a dostatečnou rezervu pro regulaci. Predikční algoritmus je zde zbytečně citlivý a navíc značně nepřesný (musí předvídat daleko do budoucnosti). Ke konci čtvrthodiny se ale prostor pro regulaci kompenzačním algoritmem nebezpečně zužuje (blízko maxima a krátká doba do konce cyklu), proto je zde použit algoritmus predikční v kombinaci s kompenzačním. Povely pro vypínaní od obou algoritmů jsou logickou funkcí OR sečteny.

Převedeno do češtiny - to znamená, že nachází-li se aktuální spotřeba nad vypínací přímkou kompenzačního algoritmu, dochází k odpínání bez ohledu na predikovanou konečnou hodnotu. Stejně tak je-li predikovaná hodnota na konci čtvrthodiny vyšší než povolené maximum, dojde znovu k odpínání regulačních výstupů bez ohledu na to, jestli je aktuální spotřeba pod zapínací přímkou kompenzačního algoritmu a podle něj by mělo dojít k zapínání.

 

Regulační zásahy je možné omezit několika dalšími volitelnými parametry:

- pásmo klidu na začátku čtvrthodiny: každý spotřebič dostane minimální příděl energie

- pásmo klidu před koncem čtvrthodiny: zabrání zbytečnému odpínání na pár sekund

- pásmo necitlivosti pro zapnutí: je-li spotřeba blízko maxima, je bezpečnější odpojené výstupy už do konce čtvrthodiny nezapínat

 

MANAGEMENT VÝSTUPŮ

Každému regulačnímu výstupu je možné přiřadit prioritu od 0 do 15 - výstupy s nižší prioritou jsou odpínány dříve. Výstupy se stejnou prioritou jsou odpínány s cyklickou záměnou. Například výstupy 1, 2 a 3 mající prioritu 0 se odpojují v pořadí 1, 2, 3 a následně připojují v pořadí 3, 2, 1. V dalším regulačním zásahu je pořadí 2, 3, 1 pro vypnutí a 1, 3, 2 pro zapnutí.

Zvolené výstupy mohou být na definovanou denní dobu vyřazeny z regulace. Mohou být ve stavu zapnuto nebo vypnuto.

 

PARAMETRY REGULACE:

  Max hodnotaregulovaného maxima (dva tarify)
  KR  krok regulace <1,255> sec
  VP% vypínací přímka <1,99> %
  ZP% zapínací přímka <1,99> %
  MZ% mez pro zapínání <1,99> %
  PR doba kdy začíná predikční regulace <1,15> min

 

         

 

 

TECHNICKÝ POPIS

Regulátor se skládá ze tří samostatných modulů: řídící jednotka ATS-C, výstupní modul ATS-VM16 nebo ATS-MR a modulu zdroje ATS-Z.

 

a) ZDROJ:

Celá souprava je napájena z jednoho modulu zdroje ATS-Z ve kterém je zakomponován i síťový filtr proti impulsnímu a vysokofrekvenčnímu rušení. Zdroj poskytuje dvě galvanicky oddělená napájecí napětí: 9Vac (hlavní napájení řídící jednotky a výstupního modulu) a 24Vac (napájení vstupů měření).

 

b) DIGITÁLNÍ VSTUPY:

Digitální vstup řídící jednotky č. 1 (SYNC) má funkci synchronizace měřícího a regulačního cyklu. Ke startu nového cyklu dojde sestupnou (alternativně vzestupnou) hranou vnějšího řídícího signálu. Není-li takový signál k dispozici, použije se synchronizace interní. Po zapnutí napájení (nebo resetu), je regulátor v klidovém režimu a čeká na synchronizační signál. Všechny regulační výstupy jsou přitom vypnuty.

Na vstup č. 2 (NT) se přivádí signál nízkého tarifu. Tarifním signálem se pak přepíná regulované maximum (VT/NT) a naměřená práce se uloží s příslušným tarifem. Ostatní digitální vstupy už mají význam měřící - snímání impulsů z elektroměru:

Všechny digitální vstupy mají jednu společnou svorku se záporným potenciálem (0V). K aktivaci vstupu dojde spojením vstupní svorky se společnou svorkou (0V) - bezpotenciálovým kontaktem nebo tranzistorem NPN v zapojení s otevřeným kolektorem (E-spol. svorka, C-vstup). Některé oddělovací převodníky mezi elektroměrem a regulátorem vyžadují externí zdroj napájení.

CM+ 

hlavní (předávací) činné měření (odběr)
JM+  jalová indukce (předávací měření)
JM-  jalová kapacitance (předávací měření), alt. podružné měření
PM2/CM- podružné měření 2, alt. činné měření (dodávka)
PM3/JL- podružné měření 3, alt. jalová indukce (při dodávce)
PM4/JC+  podružné měření 4, alt. jalová kapacitance (při dodávce)
PM5-PM28  ostatní podružná měření (možno i plyn, voda, teplota atd.)

Toto napětí lze získat na výstupech (0V) a (+24V) na modulu ATS-C. Pozor, svorka (0V) je spojena se společnou svorkou vstupu! Napětí na těchto svorkách je stabilizováno (celkový odběr ze sekce měření nesmí však překročit dimenzování zdroje, jinak hrozí zablokování funkce měření, potažmo regulace).

 

c) VÝSTUPNÍ MODUL

Regulační výstupy jsou v samostatném modulu ATS-VM16 (adresa 00 binárně). Výstup u tohoto modulu má charakter tranzistoru s otevřeným kolektorem. Všechny tranzistory mají propojeny emitory na které se připojí záporný pól pomocného zdroje pro napájení externích výstupních relé. Tato koncepce má výhodu v tom, že výstupní relé se může nacházet přímo v místě odpínaného spotřebiče, které může být daleko od rozvaděče s regulátorem. Vzhledem k použitému bezpečnému napětí (24V) a proudu relé lze použít levný kabel s malým průřezem a jednoduchou izolací, nebo v jednom svazku vést i jiné signály.

Druhou variantou je modul ATS-MR (adresa 000 binárně), který obsahuje 8 relé s jedním přepínacím kontaktem. Pokud 8 regulačních výstupů nestačí, lze na řídící sběrnici připojit tyto moduly dva. První modul má na společné sběrnici adresu 000 (výstupy 1-8), druhý adresu 001 (výstupy 9-16).

 

d) PROTOKOL KOMUNIKACE

Protokol komunikace vychází z běžného principu OTÁZKA-ODPOVĚĎ. To znamená, že zařízení nevysílá, dokud nepřijme nějaký dotaz z nadřízeného systému (PC) dle binárního protokolu. Protokol počítá s komunikací s více zařízeními na společné sběrnici zařízením se jednotlivě přidělí jedinečná adresa na této společné sběrnici. U otevřených systémů (např. telefonní síť) je třeba také vzít v úvahu hledisko bezpečnosti. V takovém případě se doporučuje využít možnosti zadat pětimístný přístupový kód a zamezit cizímu neoprávněnému přístupu.

 

e) ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Řídící jednotka je vybavena standardním komunikačním rozhranním RS232. Implementovány jsou však pouze tyto signály: TXD, RXD, RTS, CTS. Význam řídících signálů RTS a CTS je navíc variabilní. Výstupní signál RTS může mít funkci přepínání směru toku dat u převodníku RS232/RS485 nebo může ovládat připravenost modemu na komunikaci (viz. nastavení RS232). Vstupní signál CTS není využit pro řízení toku dat, ale alternativně k přepínání přenosové rychlosti 19200Bd / 57600Bd (dle nastavení).

Nejběžnější konfigurace je pravděpodobně přímá komunikace PC a ATS-C1532 přes poloduplexní vedení RS485. Linka RTS se pak nastaví do módu řízení směru toku dat. Logická úroveň RTS pro vysílání je volitelná. Přenosová rychlost se nastaví na 19 200Bd, parita sudá.

Při konfiguraci ATS-C1532 ? modem ? ústředna ? modem PC? se doporučuje následující nastavení. Mód RTS nastavit do režimu ovládání modemu v časovém intervalu OD-DO. V zadaném intervalu ?OD[hod] - DO[hod]? bude modem připraven na spojení. Mimo nastavený interval modem nereaguje na vyzvánění a ?nezvedá? hovor. Výše uvedené funkce se dosáhne propojením linky RTS zařízení ATS-C1532 s piny DTR (4) a RTS (7) modemu.

Přenosová rychlost se nastaví na 57 600Bd, bez parity (max. tok dat). Pozor! Modem je nutné před tím na této rychlosti nastavit a uložit konfiguraci (počet zvonění před zvednutím, atd.) do jeho energeticky nezávislé paměti! Pro ověření se doporučuje modem po nastavení vypnout ? zapnout.

Další možná konfigurace je spojením obou předchozích. Místní obsluha (energetik) je připojena pevnou linkou RS485 (+převodníky), ale centrální sběr dat probíhá vzdáleně přes modem. RTS se nastaví do módu ovládání směru komunikace převodníku RS232/RS485 a tudíž tento signál nelze využít na časově programové ovládání modemu. Situaci lze celkem snadno vyřešit využitím některého volného regulačního výstupu a časovým plánovačem jej vyřadit z regulace. Z tohoto výstupu se pak bude modem ovládat.

Zařízení ATS-C1532 se s převodníkem RS232/485 a modemem propojí přes Datový přepínač DP2-2 jehož funkcí je přepínat komunikační vedení mezi převodníkem a modemem dle signálu nosné modemu (DCD). Signál DCD se dále ještě propojí se svorkou CTS zařízení ATS-C1532.

Přenosová rychlost zařízení se nastaví jako variabilní dle CTS, parita sudá. V klidovém stavu je komunikační kanál nastaven na převodník RS232/485 (lokální vedení), rychlost 19 200Bd. Po navázání modemového spojení, signál DCD modemu odpojí lokální vedení a přepne komunikační rychlost zařízení ATS-C1532 na 57 600Bd. Po ukončení přenosu dat a zavěšení modemu se obnoví lokální spojení.

Pozor! Modem je opět nutné před tím nastavit (zde na rychlosti 57 600Bdsudá parita) a uložit konfiguraci (počet zvonění před zvednutím, atd.) do jeho energeticky nezávislé paměti! Pro ověření se doporučuje modem po nastavení vypnout ? zapnout.

Poslední z výčtu možností konfigurace komunikace je připojení zařízení ATS-C1532 do počítačové sítě ETHERNET. Je k tomu zapotřebí konvertor ROUTE 485, jehož vstupem(výstupem) je rozhranní RS232 nebo RS485 a výstupem rozhranní ETHERNET. Přenosová rychlost zařízení ATS-C1532 i routeru se nastaví na 57 600Bd, bez parity (maximální tok dat).

 

f) ZPRACOVÁNÍ DAT

Hodnoty naměřeného výkonu (práce) ve všech měřících kanálech se ukládají do paměti společně s reálným časem v okamžiku startu nového měřícího cyklu. Tyto hodnoty je možné zobrazit přímo na displeji řídící jednotky nebo odeslat do počítače k dalšímu zpracování v programu Max Communicator. V tomto programu je možné sledovat okamžitou situaci o odběru a v případě potřeby dálkově měnit parametry regulace. Dále program řeší kompletní energetický servis s naměřenými daty: denní, měsíční, směnové diagramy, odečty měření, optimalizaci odběrové sazby, zobrazení teplot, grafy, tabulky, atd.

 

g) DIAGNOSTIKA

Regulátor je vybaven i řadou diagnostických funkcí, které informují o správné činnosti zařízení a usnadňují detekci případných poruch. Výsledek diagnostického testu se zobrazuje a průběžně aktualizuje i v programu Max Communicator.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: AC 230V/12VA, 50Hz

Vstupy: 32x (aktivní, společná svorka záporná). Šířka impulsu min. 20ms, max. rychlost 20 imp./sec

Výstupy ATS-VM16: 16x NPN SE 40V/100mA

Výstupy ATS-MR: 8x izolovaný přepínací kontakt AC 250V/10A

Sériová linka: RS232 (TXD, RXD, RTS, CTS), 19200/57600 Bd, par. sudá či bez

Algoritmus regulace: kombinovaný kompenzační-predikční

Management výstupů: každý výstup má vlastní nastavitelnou prioritu a může se na definovanou denní dobu vyřadit z regulace (zapnut nebo vypnut)

Počet měřících kanálů: 30

Způsob měření: nepřímý, impulsní, nutno použít vysílací elektroměr nebo převodník

Paměť: na 21 dnů

Zobrazení: Displej LCD 2x16 znaků s podsvětlením

Klávesnice: 6 tlačítek

Pin operátora: ?0008?

Servisní pin:                  

Rozměry: MODULBOX 9M + 6M + 4M

Hmotnost soupravy: 1kg

 

 Zapojení svorkovnice

 

Popis ovládání ATS-C1532

Uživatelské rozhranní zařízení ATS-C1532 tvoří dvouřádkový znakový LCD display a klávesnice. Klávesnice obsahuje 6 tlačítek ? kurzorové klávesy(=tlačítka) (doleva, doprava, nahoru a dolů) a klávesy ENT a ESC. Zobrazení údajů a parametrů je na displeji strukturováno do stromově uspořádaného menu. Ve struktuře menu se lze pohybovat kurzorovými klávesami. Tlačítka doprava, doleva se pohybuje ve struktuře menu na stejné úrovni, klávesou dolů se dostane na nižší úroveň (pokud existuje) a klávesou nahoru zpět na vyšší úroveň.

Jedna položka menu (to co je právě vidět na displeji) může obsahovat řadu objektů např. text, číslo atd. Některé zobrazené hodnoty může uživatel editovat. Dosáhne toho tak, že stiskne klávesu ENT. Pokud je v položce menu některý objekt, který je možné editovat, zobrazí se blikající kurzor na pozici tohoto objektu. Kurzorovými tlačítky nahoru a dolů je možné měnit hodnotu objektu v povolených mezích. Stisknutím tlačítka doprava nebo doleva se kurzor přesune na další pozici (např. cifru) editovaného objektu nebo na další objekt, který může být zaměřen. V průběhu nastavení se hodnota mění okamžitě a není potřeba potvrzovat tlačítkem ENT. Editaci lze kdykoli ukončit stiskem klávesy ESC.

Většina měnitelných parametrů je proti neoprávněnému zásahu chráněna pinem. Tento je požadován při vstupu do editačního módu (po stisku tlačítka ENT). Po jeho vložení stiskněte postupně tlačítka ESC a znovu ENT. Byl-li zadaný pin správný, aktivuje se editační režim. Jinak je uživatel znovu vyzván k zadání správného pinu. Platnost přihlášení automaticky vyprší několik minut od posledního stisku některého z tlačítek.

 

• VÝZNAM TLAČÍTEK:

ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO = pohyb v menu na stejné úrovni. V editačním módu přesun kurzoru.

ŠIPKA DOLU a­­ ŠIPKA NAHORU  = přechod z vyšší úrovně menu do nižší a naopak editačním módu

ENT = přechod do editačního módu ve kterém lze měnit údaje na displ­eji.

ESC =  ukončení editačního módu     

 

Struktura menu je vyobrazena v příloze. Následuje popis jednotlivých položek menu:

 

• HLAVNÍ MENU:

 

Na prvním řádku displeje zleva je zobrazen čas měřícího a regulačního cyklu. Po zapnutí napájení zařízení setrvává hodnota času v nule - čeká se na příchod synchronizačního signálu (externího nebo interního). Údaj vpravo je hodnota výkonu předávacího měření (činný odběr). Na druhém řádku zleva se nachází hodnota průměrného účiníku v době cyklu. Údaj vpravo je hodnota jalového výkonu.

 

Celkový stav zařízení. Je-li ohlášena chyba (Error), přejděte do menu ?Diagnostika? a zjistěte příčinu chybového hlášení.Na druhém řádku údaj signalizuje právě přepnutý tarif. Je-li digitální vstup ?NT? volný, je aktivován tarif VYSOKÝ. Sepnutím vstupu se aktivuje tarif NÍZKÝ. Dle tarifního signálu se přepíná regulované maximum výkonu a ukládají data měření.

 

 

• HODNOTY MĚŘENÍ

- v tomto menu je možné zjistit aktuální hodnoty výkonu ve všech měřících kanálech v právě probíhajícím cyklu měření. Přechodem do editačního módu (klávesa ENT) lze vybrat jiný měřící kanál (klávesy NAHORU a DOLU).

 

• STAV REGULAČNÍCH VÝSTUPŮ

 

Provozní stav výstupů regulace. Pořadí zleva: 16,15, 1. Skutečný stav závisí na logice ovládání.

0 = vypnuto, 1 = zapnuto

 

 

• NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ - PARAMETRY MĚŘENÍ

- nastavení převodových poměrů (konstanty elektroměru) pro jednotlivé vstupy měření. Na dolním řádku se nachází název měřícího kanálu a hodnota jeho převodového poměru. V editačním módu lze měnit jak index měření, tak i hodnotu jeho převodového poměru. Převodový poměr má tvar reálného (desetinného) čísla v intervalu <0.001, 9999> s rozlišením na čtyři platné cifry. Potřebujete-li zadat konstantu přesněji, nastavte hodnoty z počítače (pokud není nastavení zakázáno, viz dále). Pozor! Potom ale už nesmíte zde aktivovat editační režim, jinak se hodnoty zaokrouhlí.

Příklad výpočtu převodového poměru:                        

Konstanta elektroměru:   9600 imp/kWh
Převod napěťového transformátoru:   22kV/100V (220)
Převod proudového transformátoru:   100A/5A (20)

    

       

POVOLENÍ/ZAKÁZÁNÍ změny převodových poměru z počítače. Převodový poměr je jeden z nejdůležitějších parametrů měření - regulace a proto, kde má k zařízení přístup více uživatelů (např. v počítačové síti) se doporučuje nastavení zakázat.

 

Nastavení zdroje synchronizačního signálu. Synchronizační signál může být vnější a to se sestupnou hranou (při vypnutí) či vzestupnou hranou (při sepnutí) nebo vnitřní odvozený z reálného času.

 

Zapnutí konverze 4-kvadrantního měření na vstupech 1 až 4 na měření 1 až 6 s rozlišením jalové energie při odběru a dodávce.

 

Je-li zvolena volba ANO, pak pro vstupy 1 až 4 platí:

Vstup         Význam

1                 Činný výkon kladný (odběr)

2                 Jalový výkon kladný

3                 Jalový výkon záporný

4                 Činný výkon záporný (dodávka)

Zařízení potom přiřadí měřícím kanálům tento význam:

Měření                  Význam

1                           Činný výkon kladný (odběr)

2                           Jalový výkon kladný (induktivní při odběru)

3                           Jalový výkon záporný (kapacitní při odběru)

4                           Činný výkon záporný (dodávka)

5                           Jalový výkon záporný (induktivní při dodávce)

6                           Jalový výkon kladný (kapacitní při dodávce)

 

Nastavení počtu využitých měřících kanálů. Pokud nevyužijete všechny vstupy měření, snižte zadanou hodnotu na skutečný stav. Zvýší se tak výrazně rychlost přenosu dat. Celková doba záznamu (21 dní) se však nezmění.. Pozor! Pokud později přidáte další měření, nezapomeňte hodnotu opět zvýšit, jinak se hodnoty měření výkonu neuloží.

 

 

• NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ - PARAMETRY REGULACE

 

Nastavení regulovaného maxima výkonu. Klíčový parametr pro regulaci odběru energie. Hodnota představuje maximální povolený výkon (práci) odebraný za dobu měření cyklu (čtvrthodina). Hodnoty regulovaného maxima se přepínají dle tarifního signálu na vstupu NT.

 

Interval mezi regulačními zásahy <1,255> sec. Doporučený interval hodnot <10,40> sekund. Nižší hodnota = jemnější a rychlejší regulace, ale závisí to na konkrétní situaci. Někdy je naopak výhodnější zvolit regulační krok delší nebo využít neobsazených výstupů s jedinečnou prioritou pro opoždění regulačních zásahů.

 

Průsečík vypínací přímky s osou výkonu v procentech. Nižší hodnota = rychlejší odpínání. Doporučený interval hodnot <1,20>%. 

 

Průsečík zapínací přímky s osou času v procentech. Nižší hodnota = rychlejší zapínání. Doporučený interval hodnot <5,99>%.

 

Průsečík mezní přímky pro zapínaní s osou výkonu v procentech. Nižší hodnota = bezpečnější regulace. Doporučený interval hodnot <50,90>%.

 

Pásmo klidu na začátku (KZ) a konci (KK) měřícího cyklu <1,255>sec. Doporučený interval hodnot KZ <10,60> sekund. Doporučený interval hodnot KK <1,30> sekund

 

Doba od začátku cyklu, kdy čistě kompenzační algoritmus přechází v kombinovaný algoritmus kompenzační-predikční. Doporučený interval hodnot <8,12> minut.

 

 

• NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ - NASTAVENÍ VÝSTUPU

 

Nastavení typu výstupního modulu. Nastavení musí odpovídat skutečnosti, jinak zařízení v lepším případě hlásí chybu komunikace nebo bude prohozeno pořadí výstupů regulace

 

Možnosti:

  • ŽÁDNÝ                zařízení nemá připojený výstupní modul (monitoring)

  • ATS-VM16           16 výstupů s otevřeným kolektorem (adresa modulu 00)

  • 1xATS-MR           8 výstupů přepínací kontakt relé (adresa modulu 000)

  • 2xATS-MR           16 výstupů  přepínací kontakt relé (výstupy 1..8: adresa modulu 000, výstupy 9..16: adresa modulu 001)

 

 

Přidělení priority odpínání jednotlivým výstupům. Nižší hodnota = dřívější odpínání. Mají-li některé výstupy stejnou prioritu, odpínají se cyklicky.

 

Vyřazení některých výstupů z regulace - v nastaveném denním intervalu budou výstupy trvale sepnuty.

 

Doba je definována jako index čtvrthodiny od půlnoci.

Přepočet čas - index:             index = 4x hodina + minuta div 15

Přepočet index - čas:             hodina = index div 4

                                                 minuta = 15x (index mod 4)

Kde div je celočíselné dělení a mod zbytek po dělení.

Interval OD=0, DO=0 znamená, že blokování není použito.

Interval OD=1, DO=1 znamená, že blokování platí nepřetržitě (nebo jakákoli cifra různá od nuly).

 

Vyřazení některých výstupů z regulace v nastaveném denním intervalu budou výstupy trvale vypnuty.

 

 

• NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ - NASTAVENÍ RS232

 

Nastavení komunikační rychlosti a parity. Zařízení podporuje dvě komunikační rychlosti: 19 200Bd a 57 600Bd. Nižší rychlost a sudá parita se využívá při komunikaci po pevném vedení ať už RS232 nebo RS485 s počítačem. Vyšší rychlost (parita volitelná) je možné zvolit při spojení přes modem. Jsou-li použity oba způsoby komunikace, nastavte rychlost variabilní: volba dle CTS. Na vstup CTS zařízení připojte signál DCD nosné modemu. Bude-li signál DCD v záporné úrovni, je rychlost 19 200Bd jinak 57 600Bd. Mezi zařízení, modem a převodník RS232/485 je třeba ještě zapojit Datový přepínač DP2-2. Paritu nastavte na sudou.

Nastavení módu využití signálu RTS. Výstupní signál RTS má dva základní režimy činnosti: řízení směru komunikace převodníku RS232/485 a programově časové ovládání modemu.

 

Volby:

  • 0: (+)TX/(-)RX               při vysílání aktivuje linku RTS do kladné úrovně, jinak setrvává v záporné úrovni

  • 1: (-)TX/(+)RX               při vysílání aktivuje linku RTS do záporné úrovně, jinak setrvává v kladné úrovni

  • 2: (+)Od ? Do/(-)           v intervalu Od-Do je signál RTS kladný, mimo interval záporný

Časový interval Od-Do je v hodinách. Propojením výstupního signálu RTS zařízení a vstupních signálů RTS a DTR modemu, tak můžete povolit modem v zadané denní době. Samozřejmě to platí jen v módu 2. Je-li potřeba současně řídit převodník RS232/485 (mód 0,1), použijte pro časové spínání modemu nevyužitý regulační výstup.

 

Nastavení jedinečné adresy zařízení na společné komunikační sběrnici.

 

Komunikační heslo zařízení. Je-li zařízení připojeno na veřejnou síť ? telefonní či počítačovou, vložte zde pěticiferné heslo, které zamezí neoprávněnému připojení cizí osoby.

 

 

• NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ - NASTAVENÍ ČASU

 

Datum a čas zařízení. Reálný čas zařízení je zálohován bateriovým článkem.

 

 

• HODNOTY MĚŘENÍ ULOŽENÉ V PAMĚTI

 

Prohlížení obsahu datové paměti. Listování: tlačítka doprava-doleva. Přechodem do editačního režimu můžete změnit kanál měření.

 

Záznam o dosažení maximálního výkonu. V editačním módu můžete záznam vynulovat.

 

 

• DIAGNOSTIKA

 

Diagnostika funkce zdroje reálného času.

 

Diagnostika funkce paměti dat.

 

Zobrazení logického stavu na digitálních vstupech 32 až 17.

 

Zobrazení logického stavu na digitálních vstupech 16 až 1. Vstup 1 je synchronizační, vstup 2 tarifní, vstup 3 je první měření.

 

Zobrazení stavu komunikace s výstupním modulem a stavu jednotlivých výstupů regulace. V editačním módu je možné jednotlivé výstupy ovládat ručně.

 

Interní systémový čas od posledního startu [dny hod:min:sec]. Stav zásobníku.

 

Diagnostika zdroje napětí 24V. Z tohoto zdroje se napájí vstupy měření.

 

 

• SERVISNÍ FUNKCE

 

Interní systémový čas od posledního startu [dny hod:min:sec]. Stav zásobníku.

 

Indexy kruhového buferu paměti dat.

 

Vyvolání resetu zařízení a nastavení všech parametrů do implicitních hodnot.

 

 

• MENU INFO

 

Název, verze a datum firmwaru zařízení.

 

 

Kamenná prodejna

MONT-EL

Elektra

Elektroinstalacni material

www.elektra.mont-el.cz
Romana Havelky 7-9
586 01 Jihlava
vedle supermarketu OBI

mobil:

+420 603 805 568
+420 602 725 039
tel.: +420 567 308 063
email: prodejna@mont-el.cz
Prodejna